Postanowienia konferencji ministrów spraw zagranicznych wielkich mocarstw, tzw. deklaracje moskiewskie. Moskwa, 30 października 1943 r.

II. Deklaracja w sprawie Włoch

(…) Ministrowie Spraw Zagranicznych trzech rządów uzgodnili, że następujące zarządzenia są ważne i powinny być wprowadzone w życie:

1. Jest rzeczą konieczną, żeby Rząd Włoch stał się bardziej demokratycznym przez włącze­nie doń przedstawicieli tych warstw narodu włoskiego, które zawsze przeciwstawiały się faszyzmowi.

2. Powinna być w pełni przywrócona narodowi włoskiemu wolność słowa, obrzędów reli­gijnych, przekonań politycznych, prasy i zgromadzeń, oraz powinien on mieć prawo two­rzenia antyfaszystowskich ugrupowań politycznych.

3. Należy rozwiązać wszystkie instytucje i organizacje utworzone przez system rządów faszystowskich.

4. Należy usunąć z administracji oraz z instytucji i organizacji o charakterze publicznym wszelkie elementy faszystowskie lub profaszystowskie.

5. Wszystkich więźniów politycznych rządów faszystowskich należy wypuścić na wolność i udzielić im pełnej amnestii.

6. Należy utworzyć organy demokratyczne samorządu lokalnego.

7. Należy zaaresztować i oddać w ręce sprawiedliwości przywódców faszystowskich i inne osoby, o których wiadomo, że są zbrodniarzami wojennymi, albo które są o to podejrzane.

(…)

Mularska-Andziak L., Historia powszechna 1919-1991. Wybór tekstów źródłowych, Pułtusk 1999 r., str. 91-92

 

1. Przedstaw postanowienia, jakie zostały podjęte na konferencji moskiewskiej ministrów spraw zagranicznych odnośnie Włoch.

2. . Wyjaśnij polityczne podłoże przyjętej wobec Włoch polityki.