Nota Rządu ZSRR do Rządu Japonii o wypowiedzeniu wojny. 1945 r., Mpskwa, 8 sierpnia 1945 r.  

Po klęsce i kapitulacji Niemiec hitlerowskich, Japonia pozostała jedynym wielkim mocarstwem, które wciąż jeszcze opowiada się za kontynuowaniem wojny.

Żądanie bezwarunkowej kapitulacji sił zbrojnych wystosowane 26 lipca br. przez trzy mocarstwa - Stany Zjednoczone Ameryki, Wielką Brytanię i Chiny - zostało przez Japonię odrzucone. Na skutek tego propozycja pośredniczenia w wojnie na Dalekim Wschodzie, złożona przez Rząd Japoński Rządowi Radzieckiemu, traci wszelkie uzasadnienie.

Biorąc pod uwagę odrzucenie przez Japonię żądania kapitulacji, sojusznicy zwrócili się do Rządu Radzieckiego z wnioskiem, aby przyłączył się do wojny przeciwko japońskiej agresji i tym samym przyczynił się do przyspieszenia terminu zakończenia wojny, zmniej­szenia ilości ofiar i szybszego przywrócenia pokoju powszechnego.

Rząd Radziecki - wierny swoim sojuszniczym zobowiązaniom akceptował wniosek sojuszników i przyłączył się do oświadczenia trzech mocarstw z 26 lipca br.

Rząd Radziecki uważa, że taka decyzja stanowi jedyny sposób przybliżenia pokoju i uwolnienia narodów od dalszych ofiar i cierpień, a także umożliwia narodowi japońskiemu uniknięcia tych niebezpieczeństw i zniszczeń, które przeżyły Niemcy po odmówieniu zgody na bezwarunkową kapitulację.

W związku z powyższym Rząd Radziecki oświadcza, że począwszy od dnia jutrzejsze­go, czyli 9 sierpnia, Związek Radziecki będzie uważał, iż znajduje się w stanie wojny z Japonią.

Za: L. Mularska-Andziak, Historia powszechna 1919-1991. Wybór źródeł, Pułtusk 1999 r. str. 128

 

1. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij polityczne przyczyny wypowiedzenia wojny Japonii przez ZSRR. 

2. W jaki sposób władze radzieckie usprawiedliwiały wypowiedzenie Japonii paktu o nieagresji?