Odpowiedź gen. W. Sikorskiego na depeszę gen. W. Andersa w sprawie warunków skierowania na front wojska polskiego, Londyn, 7 lutego 1942 r.

Jestem zaskoczony sugestią Rządu Radzieckiego przekazaną za pośrednictwem Żukowa. 1) Data 1 czerwca br., jako data osiągnięcia przez armię gotowości bojo­wej, była możliwa jedynie w wypadku dostarczenia przez Rząd Radziecki pełnego ekwipunku dla wszystkich wielkich jednostek zorganizowanych w ZSRR, na skutek straty czasu powstałej nie z naszej winy data gotowości bojowej winna być ustalo­na w następujący sposób: w cztery miesiące po otrzymaniu pełnego ekwipunku dla armii. 2) Gdyby Rząd Radziecki nie był w stanie dostarczyć ekwipunku dla Armii Pol­skiej w ZSRR, wyznaczenie takiej daty nie będzie dla nas możliwe nawet w przybli­żeniu, ponieważ będzie to oznaczało nasze całkowite uzależnienie od dostaw bry­tyjskich. Te ostatnie nie mogą być wysłane natychmiast, ale usilnie i stale na to na­legamy. 3) W żadnym wypadku nie mogę zgodzić się na użycie pojedynczych dywi­zji, po osiągnięciu przez nie gotowości bojowej. To zastrzeżenie było wyraźnie po­stawione w naszych rozmowach na Kremlu. Armia Polska w ZSRR mogłaby być użyta wyłącznie jako całość, pod Pańskim ogólnym zwierzchnictwem operacyjnym; winna się ona składać przynajmniej z 4 wielkich jednostek z odpowiednimi służba­mi i sztabami w skali armii. Proszę Pana, Panie Generale, oświadczyć w moim imie­niu Rządowi Radzieckiemu, że przykładam wielką wagę do osiągnięcia przez Armię Polską gotowości bojowej tak szybko, jak to jest możliwe. Jednak w żadnym wypad­ku nie mogę pozwolić na rzucenie w bój wojska nieodpowiednio uzbrojonego, zor­ganizowanego i wyszkolonego, przeciw takiemu przeciwnikowi, jak Niemcy. Nie uchylam się od walki. Najlepszym dowodem tego jest przybierająca na sile podziem­na akcja zbrojna w naszym kraju, ale nie mogę się zgodzić na tego rodzaju krańco­we lekceważenie potężnego atutu w rękach aliantów, jakim byłoby użycie armii jako całości.

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku, Tom IV, część 1. Lata 1939-1945, wybór J. R. Szaflik, R Turkowski, Pułtusk 2000, str. 410

 

A. Wymień warunki, jakie gen. Władysław Sikorski ustalił jako konieczne do spełnienia przed wysłaniem oddziałów polskich na front.

B. Wyjaśnij, dlaczego strona Polska domagała się wysłania na front Armii Polskiej w całości.

C. Wyjaśnij przyczyny opóźnienia przygotowań oddziałów polskich do walki.