1. 6. Kontrreformacja i reforma wewnętrzna Kościoła

1. W latach 1545-1563 w Trydencie obradował sobór powszechny;

jego zadaniem była reforma wewnętrzna Kościoła katolickiego

2. Celem kontrreformacji było zahamowanie postępów reformacji i odzyskanie wpływów Kościoła katolickiego

a. w tym celu powstał indeks ksiąg zakazanych

b. zwalczaniem poglądów heretyckich miała zająć się inkwizycja – specjalne sądy

3. Reformy soboru trydenckiego

a. sobór ostatecznie nauki Marcina Lutra uznał za herezję

b. sobór podjął ważne decyzje dotyczące organizacji Kościoła

– potwierdził, że głową Kościoła jest papież

– zobowiązał biskupów do przebywania w swoich diecezjach

– nakazał organizowanie seminariów duchownych w celu lepszego kształcenia księży

– księża mieli skupić się na pracy duszpasterskiej

4. Powstanie Towarzystwa Jezusowego, czyli zakonu jezuitów

a. zakon jezuitów został założony przez Ignacego Loyolę w 1534 r.

b. zadaniem jezuitów było zwalczanie herezji, nauczanie wiernych i misje wśród pogan

c. cechy charakterystyczne zakonu jezuitów

– jezuici wyróżniali się starannych wykształceniem

– w zakonie obowiązywała surowa dyscyplina

– zobowiązywali się do bezwzględnego posłuszeństwa wobec papieża

– prowadzili aktywną pracę duszpasterską wśród wiernych

– często byli spowiednikami i kapelanami władców

– organizowali szkoły dla młodzieży – tzw. kolegia jezuickie

5. W latach 1618-1648 wybuchła wojna trzydziestoletnia

a. wojna trzydziestoletnia toczyła się w cesarstwie niemieckim pomiędzy protestantami a katolikami

b. do wojny włączały się inne państwa europejskie

c. wojna trzydziestoletnia była bardzo okrutna  i spowodowała ogromne straty w państwach niemieckich

d. wojnę trzydziestoletnią zakończył tzw. pokój westfalski zawarty w 1648 r.