3. 5. Wojny polsko-tureckie

1. Imperium osmańskie

a. Turcja była jedną z największych potęg w Europie

b. absolutną władzę w państwie sprawował sułtan z dynastii Osmanów

c. religią panującą w państwie był islam

2. Przyczyny wojen polsko-tureckich

a. zaborcza polityka Turcji

b. rywalizacja Polski i Turcji o wpływy w Mołdawii

c. napady Kozaków na ziemie tureckie

d. najazdy tatarskie na ziemie polskie i uprowadzanie jasyru

3. W latach 1620-1621 doszło do wojny polsko-tureckiej

a. w 1620 r. wojska polskie poniosły klęskę w bitwie pod Cecorą

– w bitwie poległ hetman Stanisław Żółkiewski

b. w 1621 r. wojsko polskie obroniło obóz pod Chocimiem

– wojskiem polskim dowodził hetman Jan Karol Chodkiewicz

– wojnę zakończył pokój, który przywrócił przedwojenną granicę

4. Wojna w latach 1672-1676

a. Turcy zdobyli graniczną twierdzę Kamieniec Podolski

b. Polska musiała podpisać pokój w Buczaczu

– Polska musiała oddać Turcji część Ukrainy i Podole

– Polska musiała zobowiązać się do płacenia sułtanowi haraczu

– sejm polski odmówił zatwierdzenia upokarzającego pokoju

c. w 1673 r. hetman Jan Sobieski pokonał armię turecką pod Chocimiem

5. W 1674 r. Jan Sobieski został wybrany na króla Polski

6. Odsiecz wiedeńska

a. Polska zawarła sojusz z Austrią na wypadek agresji tureckiej

b. w 1863 r. wojska tureckie rozpoczęły oblężenie Wiednia

– wojskami tureckimi dowodził wielki wezyr Kara Mustafa

– na odsiecz Wiedniowi ruszyła pomoc z Niemiec i Polski

c. 12 IX 1683 r. wojska  Jana III Sobieskiego pokonały armię turecką

d. pokój zawarto w 1699 r. –  Polska odzyskała utracone ziemie