4. 3. Oświecenie

 

1. Oświecenie – okres w kulturze charakteryzujący się szybkim rozwojem nauki (wiek rozumu)

 

2. W okresie oświecenia nasiliła się krytyka Kościoła i rozpowszechnił ateizm

 

3. Nowe poglądy polityczne

a. oświeceniowi myśliciele krytykowali rządy absolutne

b. Monteskiusz był twórcą koncepcji trójpodziału władzy – podziału na:

władzę ustawodawczą (stanowienie prawa)

władzę wykonwaczą – bieżące sprawowanie rządów

władzę sądowniczą – niezależną od innych władz

c. poglądy Jana Jakuba Rousseau

– wszyscy ludzie są wolni i równi

– był autorem koncepcji umowy społecznej

 

4. Rozwój nauki

a. największy postęp nastąpił w matematyce i astronomii

b. Izaak Newton odkrył zasady rządzące ciał niebieskich

c. nastąpił postęp w medycynie - wynalezienie szczepionki przeciw ospie

d. w dziedzinie biologii Karol Linneusz dokonał klasyfikacji zwierząt i roślin

e. chemia wyodrębniła się jako nowa nauka

f. symbolem oświecenia stała się Wielka encyklopedia francuska

 

5. W XVIII w. rozwijał się klasycyzm

a. wzorował się na sztuce starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu

b. w architekturze często stosowano kolumny i kopuły