5. 5. Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

1. Wybuch insurekcji kościuszkowskiej

a. po trzecim rozbiorze okrojona Polska była całkowicie zależna od Rosji

b. powstanie było planowane przez patriotów należących do tajnych organizacji

c. na naczelnika powstania wyznaczono gen. Tadeusza Kościuszkę

d. Tadeusz Kościuszko ogłosił akt powstania w Krakowie 24 III 1794 r.

2. Tadeusz Kościuszko 7 V 1794 r. ogłosił Uniwersał połaniecki – poprawiał położenie chłopów

3. Przebieg powstania

a. wojska Tadeusza Kościuszki odniosły pierwsze zwycięstwo pod Racławicami

b. przywódcą powstania w Warszawie był Jan Kiliński

c. na czele powstańców na Litwie stanął gen. Jakub Jasiński

d. w lipcu 1794 r. wojska rosyjskie i pruskie przystąpiły do oblężenia Warszawy

zostało przerwane na skutek wybuchu powstania w Wielkopolsce

z pomocą do Wielkopolski wyruszył gen. Jan Henryk Dąbrowski

10 X 1794 r. po klęsce pod Maciejowicami Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej

f. wojska carskie zdobyły szturmem Pragę 4 XI 1794 r.

4. Trzeci rozbiór Polski  1795 r.

a. Prusy zabrały zach. część Mazowsza z Warszawą

b. Austria otrzymała południową i wschodnią część Mazowsza

c. Rosja przejęła Litwę, Polesie, Wołyń oraz ziemie białoruskie

d. trzeci rozbiór oznaczał całkowitą likwidację państwa polskiego.