pismo pikgtograficzne (pismo obrazkowe) - pierwotna forma pisma, w której do zapisywania treści wykorzystywano rysunki (piktografy); pismo piktograficzne jest pismem sematycznym, czyli znaczeniowym, w którym każdy rysunek odnosi się do jego znaczenia, a nie dźwięku (jak w piśmie fonetycznym)