referendum - głosowanie ludności w określonej sprawie, w któym biorą udział wszyscy obywatele mający czynne prawo wyboercze; referendum jest formą demokracji bezpośredniej.