sejm koronacyjny - sejm w Rzeczypospolitej Obojga Narodów poprzedzający koronację nowo obrantego króla, na którym dopełniał on wszystkich formalności - m.in. zaprzysięgał artykuły henrykowskie i pacta conventa.