1. 2. Rewolucja przemysłowa

I. Geneza rewolucji przemysłowej

1. Gwałtowny wzrost liczby ludności

2. Postęp w rolnictwie

a. wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i nowoczesnych metod uprawy ziemi

b. zmiany na wsi angielskiej

– powstanie wielkich majątków ziemskich

 ruina drobnych gospodarstw

– powstanie gospodarstw farmerskich 

c. wzrost zapotrzebowania na towary miejskie

II. Rozwój przemysłu

1. Najważniejsze wynalazki rewolucji przemysłowej w pierwszej połowie XIX w.

a. maszyny przedzalnicze i  tkackie przyczyniły się do rozowju przemysłu włókienniczego

b. James Watt wynalazł maszynę parową (1769 r.)

e. zastosownie silnika parowego w transporcie

George’a Stephensona skonstruował lokomotywę (1829 r.)

powstanie statków o napędzie parowym

d. przełom w hutnictwie i obróbce żelaza

– zastosowano koks w hutnictwie

– zastosowanow walce mechaniczne do obróbki stali 

2. Wynalezienie i zastosowanie elektryczności

a. badania nad elektrycznością rozpoczął Michael Faraday

–  wynalezienie żarówki przez Thomasa Edisona

– wynalezienie silnika elektrycznego

wynalezienei telegrafu przez Samuela Morse'a - 1837

3. Powstanie przemysłu fabrycznego

a. fabryki powstały w wyniku przekształcenia manufaktur

b mechanizacja produkcji polegała na zastosowaniu maszyn

4. Industrializacja – proces uprzemysłowienia gospodarki

a. rozwój przemysłu włókienniczego i tekstylnego

b. rozwój górnictwa i hutnictwa

5. Wielka Brytania stała się największa potęgą gospodarczą świata

6. W pierwszej połowie XIX w. rewolucja przemysłowa rozprzestrzeniła się w Europie Zachodniej

a. rozwój górnictwa i hutnictwa w Belgii

b. we Francji największym ośrodkiem przemysłowym był Lyon

c. szybki rozwój gospodarczy państw niemieckich

– rozwój Zagłębia Ruhry

– ważnym ośrodkiem przemysłowym stał się Śląsk

III. Skutki rewolucji przemysłowej

1. Powstanie cywilizacji przemysłowej

2. Urbanizacja – gwałtowny rozwój miast

3. Skutki społeczne

a. powstanie licznej klasy robotników  tzw. proletariatu

b. pogorszenie się warunków życia robotników

c. wzrost znaczenia kapitalistów (burżuazji)

d. kapitalizm jako nowy system społeczno-gospodarczy charakteryzował się:

– prywatną własnością środków produkcji (fabryk, kopalń)

– wiodącą rolą przemysłu w gospodarce

– wolną konkurencją

 

Rozwiąż quiz