1. 3. Nowe ideologie

 

I. Liberalizm

1. Liberalizm to doktryna społeczna i polityczna uznająca wolność i nieskrępowaną działalność jednostek za wartość nadrzędną.

2. Główne hasła programowe liberalizmu:

a. respektowanienajważniejszych praw obywatelskich:  

wolności osobistej

wolności słowa, prawsy i wyznania

równości wobec prawa (likwidacja przywilejów stanowych)

b. liberalizm ekonomiczny - twórcą Adam Smith

ograniczenie wpływu państwa na działalność gospodarczą

zagwarantowanie prawa własności

 wprowadzenie wolnej konkurencji w gospodarce

II. Konserwatyzm

1. Konserwatyzm – ideologia  uznająca za naczelne dobro „stary porządek” społeczno-polityczny i związany z nim system wartości.

2. Jednym z czołowych twórców konserwatyzmu był Edmund Burke

3. Konserwatyści byli zwolennikami:

a. monarchii

b. uprzywilejowania szlachty i duchowieństwa

c. duży wpływ tradycji oraz religii i Kościoła na życie społeczne

 

III. Narodziny ruchu robotniczego

1. W pierwszej połowie XIX wieku robotnicy pracowali w trudnych warunkach i otrzymywali bardzo niskie wynagrodzenie

2. Powstanie związków zawodowych

a. związki zawodowe to organizacje skupiające robotników i walczące o ich prawa

b. jedną z form walki związków zawodowych były strajki polegające na powstrzymywaniu się od wykonywania pracy

3. Czartyzm – pierwszy masowy ruch polityczny robotników

a. program czartystów został sformułowany w karcie praw ludu

b. działalność czartystów polegała na zbieraniu podpisów pod petycjami do parlamentu

5. Socjalizm utopijny

a. zawierał program nierealnych (utopijnych) koncepcji przebudowy społeczeństwa.

b. czołowi przedstawiciele socjalizmu utopijnego

Claude Sain-Somon

Robert Owen

6. Początki komunizmu

a. czołowi teoretycy:

Karol Marks

Fryderyk Engels

b. program został zawarty w „Manifeście komunistycznym” (1848 r.)

c. główne cechy charakterystyczne komunizmu

– wprowadzenie całkowitej równości wszystkich ludzi - likwidacja podziałów na klasy 

– likwidacja prywatnej własności środków produkcji

proletariat (robotnicy) zostali uznani za wiodącą klasę społeczną

 

Rozwiąż quiz