5. 4. Polacy podczas I wojny światowej

1. Sprawa polska na początku wojny

a. Polacy podlegali obowiązkowej służbie wojskowej i walczyli w armiach wszystkich trzech państw zaborczych

b. działania w ramach orientacji proaustriackiej

– utworzenie Naczelnego Komitetu Polskiego

– utworzenie Legionów Polskich Józef Piłsudski   (dowódca I Brygady Legionów) i Józef Haller  (dowódca II Brygady Legionów)

– utworzenie przez Józefa Piłsudskiego tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej (POW)

c. działania w ramach orientacji prorosyjskiej

– utworzenie Komitetu Narodowego Polskiego Roman Dmowski

– utworzenie Legionu Pułaskiego (później przekształcił się w Brygadę Strzelców)

2. Udział w walkach Legionów Polskich

a. bitwa pod Rokitną – 13 VI 1915 r. (II Brygada Legionów Polskich – Józef Haller)

b. bitwa pod Kostiuchnówką  – 4-6 VIII 1916 r. (I Brygada Legionów Polskich – Józef Piłsudski)

3. W wyniku klęsk militarnych w 1915 r. armia rosyjska wycofała się z Królestwa Polskiego

a. obszar Królestwa Polskiego został podzielony na dwie strefy okupacyjne: niemiecka i austro-węgierską

b. postawy Polaków wobec państw centralnych po zajęciu przez nie Królestwa Polskiego

pasywiści – działacze Narodowej Demokracji przeciwni współpracy z państwami centralnym

aktywiści – skupieni wokół Józefa Piłsudskiego i Polskiej Partii Socjalistycznej zwolennicy dalszej współpracy z państwami centralnymi

c.  Akt 5 listopada – proklamacja dwóch cesarzy z 5 XI 1916 r., której celem było pozyskanie poparcia Polaków

– powołanie Tymczasowej Rady Stanu (namiastka polskiego rządu)

– tworzenie Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht) – do Polskiej Siły Zbrojnej zostały wcielone Legiony Polskie

d. kryzys przysięgowy – VII 1917 r.

– odmowa złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier przez część żołnierzy polskich służących w Polskiej Sile Zbrojnej

Józef Piłsudski i legioniści, którzy odmówili złożenia przysięgi, zostali uwięzieni

e. z pozostałych żołnierzy został utworzony pod dowództwem austriackim Polski Korpus Posiłkowy

f. powołanie Rady Regencyjnej  – IX 1917 r.

4.  Działalność Narodowej Demokracji po klęsce Rosji

a. utworzenie Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu (KNP)  – czołowymi działaczami KNP w Paryżu byli Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski

b. pod politycznym zwierzchnictwem KPN została utworzona Armia Polska we Francji – tzw. Błękitna Armia lub Armia Hallera

5. Proces umiędzynarodowienia sprawy polskiej

a. deklaracje wojskowe trzech mocarstw w pierwszych dniach wojny

b. Akt 5 Listopad 1916 r., w którym cesarze Niemiec i Austro-Węgier zapowiedzieli powstanie „samodzielnego państwa polskiego” z własną armią, ale pod kuratelą państw centralnych

c. oświadczenie prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona z 22 I 1917 r. o powstaniu niepodległej Polski

d. przyznanie Polsce prawa do niepodległości przez Piotrogrodzką Radę Delegatów Robotniczych i

 Żołnierskich – 27 III 1917 r.

e. Oświadczenie rosyjskiego Rządu Tymczasowego, zapowiadające stworzenie związanej z Rosją Polski – 29 III 1917 r.

f. Oświadczenie prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona z 8 I 1918 r. o powstaniu niepodległej Polski