Wypowiedzenie wojny Prusom przez Francję (19 lipca 1870 r.)

Niniejszy podpisany pełnomocnik dyplomatyczny Francji ma zaszczyt w wykonaniu rozkazów, jakie otrzymał od swego rządu, podać do wiado­mości Jego Ekscelencji Ministrowi Spraw Zagranicznych J.K.M. Króla Prus co następuje:

Rząd J. K. M. Cesarza Francuzów uważając, że plan wyniesienia na tron hiszpański księcia pruskiego może być traktowany tylko jako przed­sięwzięcie skierowane przeciwko terytorialnemu bezpieczeństwu Francji, znalazł się w konieczności domagania się od Jego Królewskiej Mości Króla Prus zapewnienia, że tego rodzaju kombinacja nie może dojść do skutku za jego zgodą.

Ponieważ J. K. M. Król Pruski cofnął się przed udzieleniem tego za­pewnienia i wręcz przeciwnie, potwierdził wobec posła J. K. M. Cesarza Francuzów, że zamierza zastrzec sobie możliwość wykorzystania sprzy­jającej okoliczności dla tej, jak również dla każdej innej ewentualności wobec tego rząd cesarski musi widzieć w tym oświadczeniu króla ukrytą myśl, zagrażającą tak Francji, jak i równowadze europejskiej.

To oświadczenie pogorszyły jeszcze dochodzące z gabinetów doniesienia o odmowie przyjęcia wysłannika cesarskiego i wejścia na jakąkolwiek drogę porozumienia z nim.

Na skutek tego rząd francuski uważał za obowiązek bezzwłocznie za­troszczyć się o obronę swojej czci i swoich naruszonych interesów i zde­cydował sięgnąć w tym celu po wszystkie dostępne mu w tym położeniu środki i uważa się od tej chwili jako pozostający w stanie wojny z Prusami

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Zjednoczenie Niemiec i Włoch, Opracowali A. Czubiński i J. Marczewski, Warszawa 1960, nr 36, str. 12

1. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej napisz imiona wspomnianych w tekście źródłowycm cesarza i króla.

2. Na podstawie źródła i wiedzy pozaźrółowej wyjaśnij, na czym miało plegać narauszenie interesów francuskich.