Pakt reński

Art.1. Wysokie umawiające się Strony poręczają oddzielnie i wszystkie łącznie, w sposób ustalony w następujących artykułach, utrzymanie status quo terytorialnego wynikającego z granic pomiędzy Niemcami a Belgią i pomiędzy Niemcami a Francją, oraz nietykalności powyższych granic, tak jak zostały one określone przez i w wykonaniu Traktatu Pokoju podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r., jak również dochowania postanowień artykułów 42 i 43 wymienionego Traktatu, dotyczącego strefy zdemilitaryzowanej.

Art.2. Niemcy i Belgia jak również Niemcy i Francja zobowiązują się wzajemnie nie przedsiębrać obustronnie żadnej napaści lub najazdu ani nie uciekać się obustronnie w żadnym wypadku do wojny. (…)

Art.4.1. Jeżeli jedna z Wysokich umawiających się Stron jest zdania, że nastąpiło lub odbywa się pogwałcenie artykułu 2 niniejszego traktatu, lub wykroczenie przeciwko artykułom 42 i 43 Traktatu Wersalskiego, wniesie ona natychmiast tę sprawę do Rady Ligi Narodów.

2. Z chwilą gdy Rada Ligi Narodów stwierdzi, że nastąpiło takie pogwałcenie lub wykroczenie, powiadomi ona o tym niezwłocznie mocarstwa, które podpisały niniejszy traktat, i każe z nich zobowiązuje się pospieszyć z pomocą mocarstwu, przeciwko któremu czyn zaskarżony został wymierzony.(...)

Art.6. Postanowienia niniejszego traktatu nie uchybiają prawom i obowiązkom, jakie wynikają dla Wysokich umawiających się Stron z Traktatu Wersalskiego oraz z porozumień dodatkowych, włączając w to układy podpisane w Londynie dnia 30 sierpnia 1924r. (...)

Sierpowski S., Źródła do historii okresu międzywojennego . Tom pierwszy: 1917-1926, Poznań 1989, str. 505-508

 

1. Wyjaśnij, na czym polegało znaczenie Paktu reńskiego dla Belgii i Francji.

2. Przedstaw znaczenie Paktu reńskiego dla Niemiec.

3. Omów Paktu reńskiego na położenie polityczne Polski i Czechosłowacji.