Program NSDAP. Monachium, 24. 02. 1920 r.

(...)

1. Domagamy się skupienia wszystkich Niemców w jednych Wielkich Niemczech na zasadzie prawa narodów do samostanowienia.

3. Domagamy się ziemi i gleby (kolonii) dla wyżywienia naszego narodu i osiedlenia nadwyżki naszej ludności.

4. Obywatelem państwa (Staatsbürger) może być tylko ten, kto jest Volksgenosse. Volksgenosse może być tylko ten, kto ma krew niemiecką, niezależnie od wyznania. Żaden Żyd nie może przeto być Volksgenosse.

5. Kto nie jest obywatelem państwa, może przebywać w Niemczech tylko jako gość i musi podlegać ustawodawstwu obejmującemu obcokrajowców.

6. Prawo do decydowania o kierowaniu państwem i jego ustawach może przysługiwać tylko obywatelowi państwa. Dlatego żądamy, by każdy urząd publiczny, niezależnie od rodzaju, wszystko jedno czy w Rzeszy, czy w kraju, czy w gminie, wolno było piastować tylko obywatelom państwa. Zwalczamy skorumpowaną zasadę parlamentarną obsadzania stanowisk tylko wedle partyjnego punktu widzenia bez uwzględniania charakteru i uzdolnień.

|   7. Domagamy się, aby państwo zobowiązało się zabezpieczyć w pierwszej kolejności możliwości zarobku i życia dla obywateli państwa. Jeżeli wyżywienie całej ludności państwa jest niemożliwe, to trzeba wydalić z Rzeszy członków obcych narodowości (Nicht-Staatsbürger).

10. Pierwszym obowiązkiem obywatela państwa musi być aktywność ducho­wa lub fizyczna. Działalność jednostki nie może wykraczać przeciwko interesom ogółu, lecz musi mieścić się w jego ramach i wszystkim przynosić pożytek. Dlatego też domagamy się:

18. Domagamy się bezwzględnej walki przeciwko tym, którzy swoją działalnością przynoszą szkodę interesom ogólnym. Pospolici przestępcy lichwiarze, paskarze itp., winni być karani śmiercią, bez względu na wyznanie i rasę.

23 (...)

Gazety, które wymierzone są przeciwko dobru ogólnemu trzeba zakazać. Domagamy się ustawowej walki przeciwko tym kierunkom sztuki  i literatury, które wywierają zgubny wpływ na nasze życie narodowe, oraz zakazania imprez, które wymierzone są przeciwko wyłożonym wyżej żądaniom.

S. Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, T.1: 1917-1926, Poznań 1989

1. Przedstaw żądania dotyczące terytorium.

2. Jak członkowie NSDAP traktowali sprawę obywatelstwa?

3. W czym wyrażał się rasizm i nacjonalizm programu?

4. Wymień te prawa i wolności obywatelskie, których ograniczenia domagali się członkowie NSDAP.