Protest rządu RP przeciw barbarzyństwu niemieckiego lotnictwa - według zapisu prasowego

Rząd polski skierował wczoraj do wszystkich stolic świata uroczysty protest prze­ciwko bombardowaniu przez lotnictwo niemieckie polskiej ludności cywilnej.

Lotnictwo to od l września zniszczyło już kilkanaście miast i miasteczek, a miano­wicie: Lublin, Brześć, Zamość, Łuków, Janów, Rzeszów, Tomaszów Lubelski, Grójec i Tarczyn.

Żaden z tych punktów nie był obwarowany i nie posiadał wcale wojskowych obiek­tów.

Mieszkańcy Warszawy mogą dodać do zestawienia tych miast własne swoje przeży­cia z okresu trwającego już kilkanaście dni bombardowania. W stolicy lotnictwo nie­mieckie niszczy nieubłaganie przede wszystkim domki robotnicze, skazując setki, jeże­li nie tysiące ludzi co dnia na poniewierkę i nędzę. Lotnictwo niemieckie nie oszczę­dza nawet szpitali, czego dowodem jest pokiereszowany pociskami szpital Dz[ieciątka] Jezus, Przemienienia Pańskiego, oraz zniszczony zupełnie szpital chirurgii urazowej. Lotnictwo niemieckie nie szanuje nawet kościołów. Kto nie wierzy, niech przyjrzy się frontonowi kościoła św. Barbary: ogrodzenie zniszczone jest wielkim pociskiem, a ca­ły fronton kościoła od góry do dołu upstrzony jasnymi plamami cegły, naruszonej nie­mieckimi kulami.

Niemcy zawsze utrzymują, że są głosicielami cywilizacji. Z takim hasłem żołnierz niemiecki szedł do wojny zarówno przed laty 25, jak i obecnie. Starsze pokolenie pa­mięta wielkie zniszczenie, jakiego żołdactwo niemieckie dopuściło się na całym obsza­rze Polski i w znacznej części Francji w wojnie światowej. Pokolenie obecne o powoła­niu "cywilizacyjnym" Niemiec dowiaduje się już nie ze słów Niemiec, lecz z czynów.

Apelowanie do ludzkich uczuć jest wobec Niemiec rzeczą bezcelową. Chcemy więc na jedno tylko zwrócić uwagę: żołnierz polski jeszcze w tej wojnie doczeka się momen­tu, w którym on znajdzie się na ziemi nieprzyjacielskiej. Nie uczcie więc go, Niemcy, jak ma się tam zachowywać. Nie budźcie w nim takiej zemsty, która kazałaby zapomi­nać o wszelkich uczuciach ludzkich.

Protest rządu polskiego przeciw barbarzyństwu niemieckiego lotnictwa, „Express Poranny", Warsza­wa, 13 IX 1939, nr 252.

Cyt. za: Prawdziwa historia Polaków, Ilustrowane wypisy źródłowe, 1939-1945. T. 1. 1939-1942, oprac. D. Baliszewski, A. K. Kunert, Warszawa 1999, str. 65

1. Wymień obiekty cywilne, które stały się celem niemieckich nalotów w Warszawie.

2. Na czym polega porównanie, które zastosował autor w odniesieniu do wojny sobie współczesnej i I wojny światowej?

3. Jakiego argumentu użył autor wypowiedzi, w celu przekonania Niemców o konieczności zaniechania tego rodzaju zbrodniczych ataków?