Proklamacja rosyjskiego Rządu Tymczasowego do Polaków, Piotrogród, 29 marca 1917 r.

(...) Bracia Polacy! I dla was wybiła godzina wielkiego rozstrzygnięcia. Wolna Rosja wzywa Was do swych szeregów do walki o wolność narodu. Naród rosyjski, który zrzucił jarzmo uznaje i dla polskiego narodu braterskie pełne prawo stanowienia o swym losie z własnej woli. Wierny umowom ze sprzymierzonymi, wierny całemu planowi walki przeciw zaczepnemu germanizmowi, Rząd Tymczasowy współdziała w tworzeniu niepodległego państwa polskiego, złożonego z tych wszystkich obszarów, których ludność jest w większości polska, w zamian za rękojmię pokoju w przyszłej przebudowanej Europie.

Związane z Rosją za pomocą wolnej unii militarnej Państwo Polskie tworzyć będzie mocny wał przeciw naciskowi mocarstw centralnych na narody słowiańskie. (...)

Konstytucyjne zgromadzenie rosyjskie będzie miało na celu ostateczne zatwierdzenie tego nowego związku braterskiego. Udzieli ono nadto zgody na zmiany terytorialne państwa rosyjskiego, które będą niezbędne do utworzenia Polski wolnej we wszystkich dotychczas rozdzielonych jeszcze częściach. (...)

Polska w latach 1864-1918. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii, pod red. A. Galosa opracowali M. Czapliński, T. Kulak, M. Pater, W. Suleja, Warszawa 1987, str. 262

 

1. Wyjaśnij znaczenie użytego w tytule terminu proklamacja.

2. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, czym był i w jakich okolicznościach powstał wymieniony w tytule Rząd Tymczasowy

3. Potwierdź lub obal opinię: odrodzone państwo polskie miało być całkowicie niezależne od Rosji.