Z oświadczenia prezydenta W. Wilsona złożonego w Kongresie w sprawie wypowiedzenia przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej wojny Niemcom

Już 3 lutego przedłożyłem panom nadzwyczajną zapowiedź rządu niemieckiego, iż od 7 lutego zamierza porzucić wszelkie prawne i ludzkie skrupuły i że będzie łodziami podwodnymi zatapiać wszystkie okręty, które by próbowały dotrzeć do nieprzyjacielskich portów. (….)

Okręty neutralne i zaprzyjaźnione zatapia się tak samo, jak okręty nieprzyjacielskie; nawet okręty szpitalne, mające wolny glejt rządu niemieckiego, zatapiano z takim samym brakiem litości i zasad.

Prawo międzynarodowe rozwinęło się moralnie wśród skąpych dotąd rezultatów, ale rząd niemiecki zniósł nawet to minimum prawa pod pozorem odwetu i konieczności. Nie mam tu na myśli teraz jedynie szkód materialnych, chociaż i te są wielkie, lecz myślę tylko o zgonie nie walczących mężczyzn, kobiet i dzieci. Obecna wojna niemiecka przeciwko handlowi jest wojną przeciw humanitarności i przeciw wszystkim narodom. (…)

Spełniając bez wahania mój konstytucyjny obowiązek, radzę Kongresowi by oświadczył, że ostatnia działalność rządu niemieckiego jest faktycznie wojną przeciw rządowi i narodowi Stanów Zjednoczonych, by przyjął stan wojenny, który został Ameryce narzucony.

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Pierwsza wojna światowa 1914-1918, oprac. Aleksy Deruga i Janina Derużyna, Warszawa 1960, Nr 47, str. 40-41

1. Jaki powód wypowiedzenia wojny podaje prezydent Wilson?

2. Wymień inne, niewymienione w źródle przyczyny przystąpienia do wojny USA

3. Dlaczego w swoim oświadczeniu prezydent podał właśnie ten powód?