Dekret o ziemi

Nakaz chłopski w sprawie ziemi

(…)

1) Prawo prywatnej własności ziemi znosi się na zawsze; ziemia nie może być ani sprzedawana, ani kupowana, ani oddawana w dzierżawę lub zastawiana, ani zbywana w jakikolwiek inny sposób.

Cała ziemia: państwowa, apanażowa, gabinetowa, klasztorna, kościelna, posesjonacka, majoratowa, prywatna, gminna i chłopska itd. zostaje wywłasz­czona bez odszkodowania, staje się mieniem ogólnonarodowym i przechodzi w użytkowanie wszystkich tych, którzy na niej pracują. Osobom, które z powodu przewrotu w stosunkach majątkowych poniosą straty, przyznaje się jedynie prawo do pomocy społecznej na czas niezbędny do przystosowania się do nowych warunków bytu. (…)

6) Prawo użytkowania ziemi, otrzymują wszyscy obywatele Państwa Rosyjs­kiego (bez różnicy płci), którzy chcą uprawiać ziemię własną pracą, przy pomocy swej rodziny lub w zrzeszeniu i tylko dopóty, dopóki są zdolni do jej uprawiania. Praca najemna jest zakazana.

(…)

Sierpowski S., Źródła do historii okresu międzywojennego . Tom pierwszy: 1917-1926, Poznań 1989, str. 27

 

1. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, kto i w jakim celu wydał cytowany dekret.

2. Przedstaw zasady użytkowania ziemi w świetle cytowanego źródła.