Fragmenty odezwy Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych z 10 grudnia 1912 r.

(...) Dość długo czyniła niewola z wielkiego licznego narodu polskiego trzy rozbite, przez obcych wyzyskiwane i uciskane pro­wincje, obce sobie, ubogie i słabe. Zniszczenie despotyzmu rosyjskiego na polskiej ziemi – to możność utworzenia w przyszłości wielkiego warsztatu narodowej pracy, to możność wielkiego samodzielnego organizmu ekonomicznego, to siła i przyszłość nasza! Kto nie umie w takiej chwili czynem walczyć, kto nie zechce tworzyć swojej własnej wolności i lepszej przyszłości, ten godzien będzie późniejszych znęcań wroga nad bezbronnymi. (...)

Wszystkie w Komisji Tymczasowej złączone organizacje uważają walkę zbrojną – w razie rozpoczęcia wojny wybuchnąć mającej przeciwko zaborczemu caratowi rosyjskiemu – jako najbliższy, jedynie możliwy cel zbrojnej organizacji ludu polskiego. Wyzwolenie Królestwa Polskiego z niewoli rosyjskiej – oto nasze zadanie w czasie wojny mocarstw przeciw Rosji.

Jak długo Austro-Węgry walczyć będą w interesie swojej państwo­wości przeciwko Rosji, są one naszym naturalnym sprzymierzeńcem. Ich zwycięstwo będzie naszym zamiarom sprzyjało, będzie ono w na­szym interesie, tak jak w naszym interesie leży całkowite pokonanie Rosji w zbliżającej się wojnie. (...)

A. Garlicki, Geneza legionów, Warszawa 1964, str. 281-282

 

1. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej przedstaw genezę oraz skład Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych.

2. W kim KTSSN widziała głównego wroga i głównego sprzymierzeńca Polaków.

3. Przedstaw cele wyznaczone przez KTSSN