Ultimatum Austro-Węgier wobec Serbii z 23 VIII 1914 r.

(...) Królewsko serbski rząd musi potępić propagandę wymierzoną przeciw Austro-Węgrom, to znaczy wszelkie poczynania zmierzające w ostatecznym celu do oderwania od monarchii austro-węgierskiej obszarów do niej należących, oraz zobowiązuje się stłumić wszelkimi środkami budzące grozę następstwa tej przestępczej działalności (...) Ponadto królewsko serbski rząd zobowiązuje się:

1. Powstrzymać każdą publikację, która podburza do nienawiści lub pogardy wobec Monarchii i która ma za cel godzić w jej terytorialną całość.

2. Rozwiązać natychmiast organizację Narodowa Obrona i skonfiskować jej wszelkie środki propagandowe oraz postąpić w ten sam sposób z innymi organizacjami i związkami w Serbii, które uprawiają propagandę przeciw Austro-Węgrom.

3. Bez zwłoki usunąć wszystko z publicznego nauczania w Serbii, zarówno nauczycieli, jak i środki nauczania, które służą lub mogłyby służyć propagandzie przeciw Austro-Węgrom.

4. Oddalić ze służby w wojsku i w administracji państwowej wszystkich oficerów i urzędników, winnych szerzenia propagandy przeciw Austro-Węgrom.

5. Wyrazić zgodę na uczestnictwo organów C i K w Serbii przy usuwaniu elementów wywrotowych, godzących w integralność Monarchii.

6. Prowadzić przy współudziale organów delegowanych przez rząd  C i K sądowe dochodzenie przeciw wszystkim członkom spisku z 28 czerwca, którzy znajdowali się na terytorium Serbii (...)

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Pierwsza wojna światowa, opracowali Aleksy Deruga i Joanna Derużyna, Warszawa 1960, nr 47, str. 5 i następne

1. Jaki to rodzaj źródła historycznego?

2. Wyjaśnij pojęcie – ultimatum.

3. Wymień na podstawie tekstu żądania Austro-Węgier wobec Serbii.

4. Dokonaj oceny tych żądań pod względem naruszenia suwerenności Serbii.

5. Jakie wydarzenie poprzedziło i stało się powodem wystawienia ultimatum?