Konwencja rozejmowa z Niemcami z 11 XI 1918 r. (fragment)

A. Na froncie zachodnim

1.  Zaprzestanie działań wojennych na lądzie i w powietrzu w sześć go­dzin po podpisaniu rozejmu.

II.  Natychmiastowa   ewakuacja   krajów   najechanych:   Belgii,   Francji, Luksemburga, również Alzacji i Lotaryngii, tak przeprowadzona, aby mo­gła być ukończona w terminie piętnastodniowym od podpisania rozejmu. Wojska niemieckie, które nie opuszczą wymienionych terytoriów w usta­lonych terminach, będą wzięte do niewoli. (…)

III. Repatriacja, rozpoczęta natychmiast i mająca się ukończyć w ter­minie piętnastodniowym, wszystkich mieszkańców wymienionych wyżej krajów (włącznie z zakładnikami, oskarżonymi i skazanymi).

IV. Wydanie przez armie niemieckie następującego sprzętu wojennego w dobrym stanie: 5000 armat (w czym 2500 ciężkich i 2500 polowych), 25000 karabinów maszynowych, 3000 miotaczy min, 1700 samolotów pościgowych i używanych do bombardowania, przede wszystkim wszystkich D-7 i prze­znaczonych do bombardowania nocnego, które mają być wydane na miej­scu wojskom Sprzymierzonych i Stanów Zj., w warunkach ustalonych szcze­gółowo w dołączonej nocie Nr l, sporządzonej w chwili podpisania rozejmu.

V.   Ewakuacja ziem na lewym brzegu Renu przez armie niemieckie.

Ziemiami na lewym brzegu Renu zarządzać będą władze miejscowe pod kontrolą wojsk okupacyjnych Sprzymierzonych i Stanów Zj. (…)

VII. Drogi i środki komunikacji wszelkiego rodzaju: koleje, drogi wodne, kałowe, mosty, telegrafy, telefony – nie zostaną żadną miarą uszkodzone.

Cały personel cywilny i wojskowy, obecnie w nich zatrudniony pozosta­nie.  Mocarstwom stowarzyszonym wydanych  będzie  5000  gotowych  paro­wozów i 15 000 wagonów w dobrym stanie, zaopatrzonych w części zapasowe i wszelkie potrzebne przybory, w terminach wyszczególnionych w aneksie nr 2 i które razem nie powinny przekroczyć 31 dni.

Wydanych zostanie również 5000 samochodów ciężarowych w dobrym stanie w ciągu w ciągu dni 36. (…)

X.  Repatriacja natychmiastowa, bez wzajemności, w warunkach, które szczegółowo później oznaczone zostaną, wszystkich – jeńców wojennych łącz­ nie z oskarżonymi i skazanymi, Sprzymierzonych i Stanów Zj. Mocarstwa
Sprzymierzone  i  Stany Zjednoczone  będą  mogły   nimi  dysponować, jak uznają za stosowne.

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Pierwsza wojna światowa 1914-1918, opracowali Aleksy Deruga i Janina Derużyna, Warszawa1960, nr 47, str. 55-56

1. Wyjaśnij znaczenie użytych w tekście terminów repatriacja i ewakuacja.

2. Wyjaśnij różnicę między punktem III a punktem X.

3. Wyjaśnij, jakim celom miała służyć realizacja punktu IV i realizacja punktu VII.