Zarządzenie o utworzeniu getta w Krakowie

Ze względów zdrowotnych i policyjnych konieczne jest umieszczenie ludności żydowskiej miasta Krakowa w osobnej dzielnicy, stanowiącej żydowską dzielnicę mieszkaniową. Zarządzam wobec tego:

1. Z mocą natychmiastową stwarza się na obszarze miasta Krakowa zamkniętą dzielnicę mieszkaniową dla Żydów.(...) Zakazuje się wszystkim bez wyjątku Żydom mieszkać poza żydowską dzielnicą mieszkaniową (...)

3. Ludność nieżydowska, mieszkająca w obrębie żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, winna do dnia 20 marca 1941 r. przenieść swoje miejsce zamieszkania do dzielnicy Kazimierz. Mieszkania zostaną przydzielone przez Miejski Urząd Mieszkaniowy (...).

4. Żydzi mieszkający jeszcze poza żydowską dzielnicą mieszkaniową winni najpóźniej do dnia 20 marca 1941 r. przenieść swoje mieszkanie do żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. Żydowski urząd kwaterunkowy przydzieli mieszkania w żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej miasta Krakowa. (...)

8. Wstęp do żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej dozwolony jest ludności nieżydowskiej tylko za specjalnym zezwoleniem. Zezwolenia te wystawia starosta miejski w Krakowie na podstawie umotywowanego wniosku.

9. Żydzi mający zezwolenie na opuszczenie żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej muszą się wykazać specjalnym poświadczeniem, zawierającym też dowód przeprowadzonego odwszenia.

Zezwolenia te wydaje starosta miejski w Krakowie.

10. Urzędy, przedsiębiorstwa i zakłady pracy ludności nieżydowskiej, położone w obrębie żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej należy przenieść do innej dzielnicy miasta. Gdyby to było niemożliwe, to trzeba postarać się o to, żeby polskich pracowników zastąpić żydowskimi.

Pracowników żydowskich zatrudnionych poza żydowską dzielnicą mieszkaniową należy zastąpić pracownikami nieżydowskimi. (...)

13. Niezastosowanie się do tego zarządzenia i wydanych przepisów wykonawczych

podlega ciężkiej karze.

Szef Okręgu Krakowskiego

Dr. Wachter

Gubernator

Zarządzenie Otto Wächtera, gubernatora dystryktu krakowskiego o utworzeniu getta w Krakowie z 3 marca 1941, (fragmenty)

Za: Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich, Wybór i opracowanie pod kierunkiem Aliny Skibińskiej i Roberta Szuchty, Warszawa 2010, str. 119-120

Jak zarządzenie regulowało rozmieszczenie ludności żydowskiej i nieżydowskiej?

W jaki sposób zarządzenie regulowało zasady lokalizacji przedsiębiorstw żydowskich i nieżydowskich oraz zatrudniania w nich pracowników?