Rozkaz Komendy Głównej Batalionów Chłopskich o akcji przeciw kontyngentom. 31 lipca 1943 r.

Rozkaz Nr 14

1. W uzgodnieniu z Centr. Kier. Ruchu polecam komendantom Okręgów Chłostry wszczęcie na podległych im terenach akcji przeciwkontyngentowej.

2. Akcję przeciwkontyngentową w zależności od miejscowych warunków wykonać należy przez:

a) ukrycie względnie zniszczenie bębnów w młocarniach, motorów do młocarń, lokomobil itp. w majątkach zarządzanych lub pilnowanych przez Niemców; .

b) niszczenie pustych magazynów przeznaczonych na zsyp zboża kontyn­gentowego;

c) skażanie środkami cuchnącymi, lecz nie trującymi, budynków przeznaczonych na magazyny zapasowe;

d) niszczenie wszystkich akt kontyngentowych, będących w posiadaniu spółdzielni rolniczo-handlowych, gmin, sołtysów itp., jak również rozpędzanie personelu przyjmującego kontyngent;

e) ewentualnie inne środki, odpowiednie na danym terenie.

3. Akcję przeciwkontyngentową przeprowadzić należy w ten sposób, by w jak najmniejszym stopniu narażać na ewentualne represje ludność miejsco­wą. Nie zaleca się dlatego zawracania wiozących kontyngent i niszczenia magazynów zapełnionych zbożem.

4. Do akcji przystąpić należy niezwłocznie, wydając odpowiednie rozkazy Komendantom Obwodów. Wyniki akcji komunikować szczegółowo w rapor­tach miesięcznych.

Z upow. Komendanta Głównego

Poręba [pseudonim Stanisława Kotera, inspektora głównego Batalionów Chłopskich]

Za: Tadeusz Tarnogrodzki, Od Westerplatte do Berlina. Teksty źródłowe do nauczania historii Polski, Warszawa 1979, str. 57

1. Wyjaśnij znaczenie użytego w tekście terminu kontyngenty.

2. Omów cele i metody realizacji akcji antykontyngentowej.

3. W jaki sposób i z jakiego powodu dowództwo BCh nakreśliło granice dopuszczalnych form działań w ramach akcji antykontyngentowej.