Dekret Krajowej Rady Narodowej o powołaniu i organizacji Armii Ludowej. Warszawa, l stycznia 1944 r.

Art. 1

Krajowa Rada Narodowa z dniem 1 stycznia 1944 r. powołuje do życia i organizuje w kraju Armię Ludową, jako podstawową siłę zbrojną Narodu Polskiego.

Armia Ludowa winna być od podstaw przepojona duchem demokraty­cznym i ściśle związana z codzienną walką i życiem narodu polskiego. Krajowa Rada Narodowa jest zwierzchnią władzą Armii Ludowej.

Art. 3

Armia Ludowa opiera się na podziemnych organizacjach wojskowych ugrupowań, wchodzących w skład Krajowej Rady Narodowej.

Art. 4

Armia Ludowa dąży do zjednoczenia pod jednolitym dowództwem wszyst­kich podziemnych formacji wojskowych w kraju, zachowując jednocześnie ich konspiracyjną i organizacyjną całość.

Art: 5

Armia Ludowa jest podstawową siłą narodu polskiego w kraju. Wszystkie formacje wojskowe za granicą: Korpus im. Kościuszki pod dowództwem gen. Berlinga, oddziały gen. Andersa na Bliskim Wschodzie, oddziały sformowane w Anglii wejdą w skład Armii Ludowej.

Art. 6

Zadaniem  Armii  Ludowej  jest  nieugięta  walka  z   okupantem    do uzyskania niepodległości. Armia Ludowa broni praw ludu polskiego i weźmie żywy udział w budowie przyszłej wolnej demokratycznej Polski.

Art. 7

Armia Ludowa walczy przeciwko hitlerowskiemu okupantowi i faszyzmo­wi ramię w ramię ze Związkiem Radzieckim, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi A.P. oraz ze wszystkimi armiami narodów sojuszniczych.

Za: Tadeusz Tarnogrodzki, Od Westerplatte do Berlina. Teksty źródłowe do nauczania historii Polski, Warszawa 1979, str. 87-88

 

1. Jakie formacje wojskowe wchodziły w skład Armii Ludowej?

2. Odwołując się do wiedzy pozaźródłowej skomentuj stwierdzenie, jakoby Armia Ludowa była "podstawową siłą zbrojną Narodu Polskiego".

3. W jaki sposób działacze Krajowej Rady Narodowej wyobrażali sobie rozwój organizacyjny Armii Ludowej?