Rozkaz Komendanta Głównego AK z 20 XI 1943 r.

Załącznik nr l do 2100 „P. Z. P, 1300/III, dnia 20 XI 43.

Gwałtowny rozwój działań na wschodzie zwiększa prawdopo­dobieństwo bliskiego załamania się Niemiec, a szczególnie frontu wschodniego. Związana z tym możliwość głębokiego odwrotu wojsk niemieckich może już w niedługim czasie wytworzyć na ziemiach naszych położenie, w którym Armia Krajowa wzmoże swe działania z bronią, co będzie wymagać od dowódców wszystkich szczebli stanowczych i jasnych decyzji, jednolitości postępowania, inicjatywy i poświęcenia. W związku z powyż­szym, na podstawie instrukcji Rządu dla kraju, przesłanej mi przez Naczelnego Wodza, rozkazuję:

I.   Wszystkie nasze przygotowania   wojenne    zmierzają   do działań zbrojnych przeciw Niemcom. W żadnym wypadku nie może dojść do działań zbrojnych przeciw Rosjanom wkraczają­cym na ziemie nasze w ślad za ustępującymi pod ich naporem Niemcami, poza koniecznymi aktami samoobrony, co jest natu­ralnym prawem każdego człowieka.

II.  Działania zbrojne przeciw Niemcom mogą mieć formę:

a)   powszechnego i równoczesnego   powstania   na   bazie   z osłoną na wschodzie  albo

b)  „wzmożonej  akcji dywersyjnej” na wszystkich ziemiach Rzplitej.

Jedna z tych dwu form działań obronnych będzie zrealizowana.

(…)

IV. Zarządzenia do „wzmożonej akcji dywersyjnej” wydaję następujące:

1)  „Wzmożona   akcja   dywersyjna”    otrzymuje   kryptonim „Burza”.

2)  Ceł i zadania Burzy: podkreślenie naszej woli bicia Niem­ców, i to nawet w wypadku niekorzystnego dla nas stosunku sił, czyli wśród okoliczności nie zezwalających na podjęcie   pow­stania powszechnego, oraz samoobrona przed wyniszczeniem nas przez wycofujących się Niemców.

3)  Wykonanie Burzy.

Działania będą polegały na zaciętym nękaniu cofających się straży tylnych niemieckich (ew. oddziałów tylnych straży tylnej), na silnej dywersji na całej głębokości terenu, w szczególności na komunikacje.

(…)

Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej. Tom III Armia Krajowa, Londyn 1950. Str. 557-559

 

1. Jakie formy działań zbrojnych przewidywał Komendant Główny AK w świetle rozkazu z 20 XI 1943 r. i od jakich okoliczności zależało ich zastosowanie?

2. Jaki stosunek do Armii Czerwonej nakazywał Komendant Główny AK?

3. Scharakteryzuj działania zbrojne, które miały być wykonywane w ramach akcji "Burza".