Artykuł Powstanie i Armia Czerwona na ła­mach powstańczego „Biuletynu Informacyjnego" z 15 września

W siódmym tygodniu Powstania ciężar naszych walk nie uległ zmianie. Wzra­stają cierpienia udręczonej ludności, nie ma wytchnienia bohaterski żołnierz ponad wytrzymałość umęczony walką.

Mimo to Stolica dziś wciąż jeszcze jest jednomyślna w woli bezkompromiso­wej walki.

A równocześnie od kilku dni znajdujemy dodatkowy bodziec wytrwania w świadomości, iż dotychczasowe osamotnienie Powstania w pewnej przynaj­mniej mierze zostało przerwane.

Armia Sowiecka, która rozpoczęła działania ofensywne, spycha wroga w za­ciętych walkach powoli lecz wyraźnie ku Pradze, a od wczoraj - także poprzez centrum Pragi ku jej północnym krańcom.

W tak wytworzonej sytuacji poważnie pogłębiła się współzależność między Czerwoną Armią a Powstaniem. Dotychczas Powstanie, korkując węzeł war­szawski, utrudniało znacznie przeciwsowieckie koncentracje i ruchy wojsk nie­mieckich.

W dzisiejszej sytuacji doraźne znaczenie wojskowe Powstania dla dowództwa sowieckiego bardzo wzrosło.

Przez sam fakt panowania wojsk powstańczych nad pewnymi partiami stolicy - ułatwiamy Czerwonej Armii możność stosunkowo łatwego uchwycenia lewe­go brzegu Wisły w obrębie samego miasta.

Tym też między innymi zapewne tłumaczyć należy, iż w czterdziestym czwar­tym dniu powstania Warszawa po raz pierwszy otrzymała sowieckie zrzuty, tak jak od kilku dni otrzymuje pomoc w postaci sowieckich patroli lotniczych.

Dowództwo sowieckie zdaje sobie, rzecz naturalna, sprawę, że pomoc ta opłaca się całkowicie.

Armia Krajowa gotowa jest wykonać niezłomnie to, co leżało w założeniach wojskowych Powstania: wespół z wojskiem sowieckim bić Niemców aż do zu­pełnego zwycięstwa.

Za: Prawdziwa historia Polaków. Ilustrowane wypisy źródłowe 1939-1945, tom 3. 1944-1945, oprac. Dariusz Baliszewski, Andrzej Krzysztof Kunert, Warszawa 2000, str. 2131

 

1. Jak autor artykułu ocenia sytuację w walczącej Warszawie?

2. Na jakiej podstawie autor artykuły opierał nadzieję na pomoc ze strony Armii Czerwonej?

3. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej oceń trafność przekonań autora przedstawionych w artykule.