Rozkaz Prezydenta Rzeczypospolitej do Polskich Sił Zbrojnych.

 

Żołnierze Rzeczypospolitej. Londyn 30 września 1944 r.

Zwracam się do Was w ciężkiej dla Sił Zbrojnych chwili, jaką jest zmiana na sta­nowisku Naczelnego Wodza. Tem cięższą jest ona dzisiaj dla Was i dla mnie, że od­chodzi znakomity żołnierz o wielkich zasługach bojowych, ogromnej wiedzy i do­świadczeniu i niespożytej energii, jeden z najstarszych czynnych dotąd bojowników niepodległości gen. broni Kazimierz Sosnkowski.

Powołałem na stanowisko Naczelnego Wodza bohaterskiego dowódcę Armii Kra­jowej, gen. dyw. Tadeusza Komorowskiego, głośnego w świecie Generała Bora. Do chwili, gdy okoliczności związane ze śmiertelną walką, którą prowadzi on przeciw najeźdźcy, nie pozwolą mu objąć stanowiska, czuwać będę bezpośrednio jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych nad wszystkimi ich sprawami, przy pomocy Ministra Obro­ny Narodowej i Szefa Sztabu Naczelnego Wodza oraz Szefa kierownictwa Marynar­ki Wojennej i Dowódcy Sił Powietrznych.

Pamiętajcie, że ludzie mogą się zmieniać. Ale nie zmienia się powinność żołnierska.

Heroizm Armii Krajowej, bezprzykładne ofiary walczącej Warszawy, świetne czy­ny bojowe żołnierza polskiego na ziemi Włoskiej, we Francji, Belgii, Holandii, ciągły zwycięski udział naszej Marynarki Wojennej i Lotnictwa w operacjach Sprzymierzo­nych wołają do sumień narodów całego świata w obronie naszych praw. Krew prze­lana w tych walkach nie poszła na marne.

Krzyżowe są drogi naszej sprawy. Ale Wasza żołnierska droga jest prosta i nieza­wodna. Każdy krok po niej zbliża nas do wyzwolenia Ojczyzny, do Rzeczypospolitej wolnej, suwerennej, niepodległej, wielkiej poświęceniem swych synów i duchem nie­złomnym narodu.

Wiem, że na drodze tej wytrwacie.

Londyn, dnia 30 września 1944 r.

Prezydent Rzeczypospolitej: Wł. Raczkiewicz.

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku, Tom IV, część 2. Lata 1939-1945, wybór J. R. Szaflik, R Turkowski, Pułtusk 2000, str. 368

 

A. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij przyczyny zmiany na stanowisku Naczelnego Wodza.

B. Wyjaśnij, jaką funkcję pełnił gen. Tadeusz Komorowski przed mianowaniem go na stanowisko Naczelnego Wodza.

C. Wyjaśnij, dlaczego gen. Komorowski nie mógł natychmiast objąć funkcji Naczelnego Wodza.