1. 4. Starożytny Izrael

1. Źródłem wiedzy o najdawniejszych dziejach Izraela jest Biblia.

a. Izraelici (Żydzi) początkowo zamieszkiwali tereny Mezopotamii

b. prowadząc koczowniczy tryb życia zawędrowali do Palestyny (Kanaan), a później do Egiptu

2. Powstanie państwa izraelskiego

a.  ok. XIII w. p.n.e. pod wodzą Mojżesza opuścili Egipt i wrócili do Palestyny

b. w X w. p.n.e. na terenie Palestyny utworzyli własne państwo ze stolicą w Jerozolimie

c. okres świetności Izraela przypada na panowanie króla Dawida i Salomona

3. Religia żydowska - judaizm

a. religia żydowska była religią monoteistyczną, co oznacza wiarę w jednego boga – był nim Jahwe

b. świętą księgą judaizmu jest Biblia – pierwszych pięć ksiąg Biblii nazywamy Torą 

c. najważniejsze zasady judaizmu zostały zawarte w Dekalogu, który został objawiony przez Jahwe Mojżeszowi

d. w czasach Salomona Żydzi zbudowali w Jerozolimie Świątynię – tzw. Świątynia Salomona 

e. w Świątyni Salomona znajdowała się Arka Przymierza 

4. Upadek państwa izraelskiego

a. w VI w. p.n.e. państwo izraelskie zostało podbite przez Babilończyków

– Babilończycy zburzyli Świątynię Salomona

– w historii Izraelitów nastąpił okres zwany niewolą babilońską

– w okresie niewoli babilońskiej działali prorocy, którzy zapowiadali przybycie Mesjasza

b. w I w. p.n.e. Palestyna została podbita przez Rzymian

c. dwukrotne zbrojne powstania Żydów przeciwko panowaniu rzymskiemu zakończyły się klęską i wygnaniem Żydów z Palestyny.