3. 5. Narodziny chrześcijaństwa

1. Jezus Chrystus działał w pierwszej połowie I w. p.n.e. w Palestynie

a. Jezus nauczał Żydów, że oprócz przestrzegania prawa mojżeszowego zobowiązani są do miłości bliźniego

b. wrogość Żydów wobec Jezusa wywołało to, że podawał się za Syna Bożego i Mesjasza

c. Palestyna była pod panowaniem rzymskim, dlatego Jezus odpowiadał przed rzymskim sądem za działalność buntowniczą

d. Jezus został skazany na śmierć i ukrzyżowany w Jerozolimie w 33 r. n.e.

2. Nowa religia była rozpowszechniana przez apostołów, którzy głosili, że Jezus zmartwychwstał

3. Rozwój chrześcijaństwa

a. początkowo chrześcijaństwo rozwijało się tylko wśród Żydów, ale Paweł z Tarsu zaczął je rozpowszechniać wśród innych ludów Imperium Rzymskiego.

b. ludzie przyjmowali nową religię, bo dawała ona nadzieję na zmartwychwstanie i życie wieczne

c. pierwsi chrześcijanie skupiali tworzyli gminy, na czele których stali biskupi

d. według tradycji pierwszym biskupem rzymskim był św. Piotr

4. Chrześcijaństwo było religią monoteistyczną, a chrześcijanom nie było wolno czcić innych bogów

5. Odmowa wypełniania obowiązków religijnych wobec innych bogów ściągnęła na nich prześladowania ze strony władz rzymskich

6. W 313 r. cesarz Konstantyn Wielki wydał Edykt mediolański, który przyznawał chrześcijanom wolności religijne

7. Pod koniec IV w. n.e. stare religie zostały zakazane, a chrześcijaństwo zostało uznane za religię państwową