5. 1. Społeczeństwo feudalne

 

1. W początkach średniowiecza władca uważał państwo za swoją własność.

 

2. W wyniku podziału państwa powstał system lenny

a. władca powierzał część posiadanych dóbr ziemskich swoim najdostojniejszym poddanym 

b. ziemie, które stanowiły przedmiot nadania, nazywano lennem (po łacinie – feudum)

c. w ten sposób powstawał związek dwóch szlachetnie urodzonych osób: 

– nadającym ziemię był senior – sprawował opiekę nad wasalem

– otrzymującym ziemię był wasal – miał obowiązek służyć zbrojnie seniorowi

d. senior był zwierzchnikiem wasala – wasal musiał składać seniorowi hołd lenny

e. zamożny wasal mógł część posiadanej ziemi przekazać innemu wasalowi, dla którego stawał się seniorem

 

3. System feudalny

a. seniorzy i wasale byli wielkimi posiadaczami ziemskimi

– nazywamy ich feudałami

– feudałowie zarządzali zmiemią i mieszkającymi na niej ludźmi

b. ziemię należącą do feudałów uprawiali chłopi

 

4. W okresie średniowiecza społeczeństwo uległo podziałowi na grupy zwane stanami

a. władca wybranym osobom lub grupom społecznym nadawał przywileje

b. ludzie należący do jednego stanu podlegali tym samym prawom i obowiązkom

c. ludzie należący do różnych stanów mieli odmienne prawa i obowiązki

d. pod koniec średniowiecza istniały już cztery stany:

rycerski – później szlachecki

duchowny

mieszczański

kmiecy, do którego należeli chłopi