5. 3. Mieszczanie i chłopi

1. Pochodzenie miast średniowiecznych

a. na południu Europy istniały miasta, które powstały w czasach imperium rzymskiego

b. na północ od dawnych granic Rzymu budowano grody

c. przy grodach powstawały podgrodzia – osady kupiecko-rzemieśłnicze

d. zalążkami miast były również osady handlowe

2. Mieszkańcy miast

a. trudnili się handlem i rzemiosłem

b. kupcy byli zrzeszeni w cechach

c. handel odbywał się na tratach, jarmarkach i w sukiennicach

d. ze względu na posiadany majątek dzielili się na:

patrycjat (warstwa najzamożniejsza)

pospólstwo  – mieszczanie pracujący we własnych warsztatach i kramach

plebs – warstwa najuboższa żyjąca z pracy najemnej

3. Organizacja władz miejskich

a. początkowo w imieniu właściciela miastem zarządzał wójt

b. po ustanowieniu w mieście samorządu miejskiego władzę sprawowali:

burmistrz

rada miejska

ława miejska (ława sądowa)

 

4. Wygląd miasta średniowiecznego

a. najważniejszymi budynkami miejskimi były:

ratusz miejski - siedziba władz miasta

pręgierz

– waga miejska

– kościoły i klasztory

b. miasta ufortyfikowane posiadały:

– mury obronne

baszty

barbakan

 

5. Mieszkańcy wsi

a. chłopi uprawiali ziemię, która była własnością feudałów

b. samorząd wiejski:

sołtys

ława wiejska

c. podstawowymi narzędziami były radła, pługi i brony

d. w średniowieczu rozpowszechnił się system uprawy ziemi zwany trójpolówką