5. 4. Znaczenie Kościoła w średniowieczu

1. Stan duchowny

a. do stanu duchownego mógł należeć każdy, kto przyjął święcenia kapłańskie lub zakonne

b. duchowieństwo było najlepiej wykształconą grupą społeczną w średniowieczu

c. najważniejszym zadaniem duchownych było duszpasterstwo

d. duchowni sprawowali również ważne urzędy państwowe

2. Zakony

a. zakon to organizacja, której członkowie składają śluby i żyją według ściśle określonych reguł

b. życie zakonne

– zasady życia zakonnego były spisane w regule zakonnej

– zakonnicy składali śluby ubóstwa, celibatu i posłuszeństwa

– miejscem pobytu zakonników były klasztory

– zakonnicy poświęcali się modlitwie i pracy

c. przełożonym klasztoru był opat

 

3. Najważniejsze zakony średniowieczne

a. zakony kontemplacyjne (zakonnicy żyli w zamkniętych klasztorach)

benedyktyni –  m.in. zajmowali się przepisywaniem ksiąg

 cystersi – odegrali ważną rolę w rozwoju rolnictwa

c. zakony żebracze –  zajmowali się duszpasterstwem i żyli z jałmużny

–  franciszkanie – założycielem był św. Franciszek z Asyżu

dominikanie – założycielem był św. Dominik Guzman

 

4. W średniowieczu Kościół był również ważną instytucją kultury

a. w klasztorach przepisywano i przechowywano księgi

b. Kościół organizował szkoły parafialne i klasztorne

c. sprawował pieczę nad uniwersytetami