5. 5. Sztuka średniowieczna

1. Sztuka średniowieczna była podporządkowana celom religijnym  – służyła rozpowszechnianiu i umacnianiu wiary w Boga

2. Elementy typowe dla architektury średniowiecznej:

portal

apsyda

rozeta

witraże

sklepienie

triforium

3. Najbardziej typowymi dla średniowiecza budowlami sakralnymi były katedry

a. katedry najczęściej budowano w formie bazyliki

b. elementy architektoniczne bazyliki 

prezbiterium

nawa

transept

apsyda

4. Architektura romańska

a. podstawowym materiałem budowalnym był kamień

b. cechy charakterystyczne

– grube mury

– małe okna

– półkoliste łuki

sklepienia kolebkowe i krzyżowe

5. Architektura gotycka

a. najczęściej stosowanym budulcem była cegła

b. cechy charakterystyczne

– budowle były wysokie i strzeliste

– ściany były przeprute licznymi i dużymi oknami

– stosowano łuk ostry

łuków przyporowych

– najczęściej stosowano sklepienie krzyżowo-żebrowe