6. 6. Organizacja państwa pierwszych Piastów

1. W państwie polskim za pierwszych Piastów żyło ok. 1 mln ludzi

2. Głównym zajęciem mieszkańców wczesnopiastowskiej Polski było rolnictwo

a. ziemię uprawiano metodą żarową

b. uprawiano gł. proso, pszenicę i jęczmień oraz len

c. hodowano owce, woły, świnie i drób

d. rolnicy używali narzędzi:

– radeł, motyk i bron do użyźniania ziemi

– sierpów do zbierania plonów

–  cepów do młócenia

wideł i grabi

3. Stopniowo wyodrębniały się nowe zawody:

a. kupcy zajmowali się handlem

b. rzemieślnicy wyrobem ceramiki, narzędzi, dzieży i broni

c. kupcy i rzemieślnicy mieszkali i pracowali w podgrodziach

4. Powinności poddanych na rzecz władcy

a. obowiązki poddanych wynikały z prawa książęcego

b. składały się na nie:

daniny – świadczenia w towarach

posługi – świadczenia w usługach

c. wyspecjalizowane zadanie wykonywane były przez osady służebne

 

5. W państwie ważną rolę odgrywała drużyna książęca, składająca się z wojów

6. Podstawą obronności był system grodów