7. 4. Unia polsko-litewska

1. Polska pod panowaniem Ludwika Andegaweńskiego (Węgierskiego)

a. śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 r. – wygaśnięcie dynastii Piastów

b. na tronie polskim zasiadł Ludwik Andegaweński (1370 r.)

c. rządy Ludwika Węgierskiego to okres polsko-węgierskiej unii personalnej

2. Początek unii polsko-litewskiej

a. po śmierci Ludwika w 1382 r. królem Polski została Jadwiga

b. zawarcie polsko-litewskiej unii w Krewie – 1385 r.

– książę litewski Jagiełło miał poślubić Jadwigę Andegaweńską

– warunkiem zawarcia małżeństwa był chrzest Jagiełły i całej Litwy

– w 1386 r. odbyła się koronacja Władysława Jagiełły 

c. znaczenie Jadwigi Andegaweńskiej

– odzyskała Ruś Halicką

– odnowiła Akademię Krakowską – Uniwersytet Jagielloński

Jadwiga Andegaweńska zmarła bezdzietnie w 1399 r.

3. Wielka wojna z zakonem krzyżackim

a. przyczyny wybuchu wojny

– Polska dążyła do odzyskania Pomorza Gdańskiego

– książę litewski Witold wsparł powstanie antykrzyżackie na Żmudzi

Władysław Jagiełło obiecał pomoc Litwie w wojnie z Krzyżakami

b. wojna z Krzyżakami rozpoczęła się w 1409 r.

b. Krzyżacy zajęli ziemię dobrzyńską

c. do decydującej bitwy doszło 15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem

– była to jedna z największych bitew średniowiecza (50 tys. uczestników)

– armia krzyżacka została rozbita

– w bitwie poległ wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen

d. niepowodzeniem zakończyło się oblężenie Malborka

e. wojnę zakończył pierwszy pokój toruński

– Litwa odzyskała Żmudź

– Polska odzyskała ziemię dobrzyńską

Pomorze Gdańskie pozostało przy państwie krzyżackim

f. kolejne wojny polsko-krzyżackie nie przyniosły rozstrzygnięcia

4. Konflikt polsko-krzyżacki omawiano na soborze w Konstancji (1414-1418)

a. Polskę reprezentował Paweł Włodkowic i Zawisza Czarny

b. delegacja polska głosiła pogląd, że wiary nie można narzucać siłą

5. w 1413 r. została zawarta nowa polsko-litewska unia w Horodle

a. ustanawiała unię personalną

b. Polska i Litwa miały uzgadniać wybór nowego króla

c. pięćdziesięciu rodom litewskim nadano polskie herby i przywileje