7. 5. Jagiellonowie u szczytu potęgi

1. Panowanie Władysława III Warneńczyka (1434-1444)

a. po śmierci Władysława Jagiełły w 1434 r. królem został Władysław III

– w imieniu małoletniego króla rządy sprawowała rada opiekuńcza

– na rządy ogromny wpływ miał biskup Zbigniew Oleśnicki

b. w 1440 r. Władysław III Warneńczyk został królem Węgier

b. Polska i Węgry zostały połączone unią personalną

c. w 1444 r. Władysław III poległ pod Warną w bitwie z Turkami

2. W 1447 r. na tronie polskim zasiadł Kazimierz Jagiellończyk

a. osłabił wpływy możnowładców na rządy

b. umocnił władzę królewską wobec Kościoła

3. Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim (1454-1460)

a. przyczyny wojny

– zakon nakładał na swoich poddanych duże podatki

– w państwie krzyżackim powstał Związek Pruski

– w 1454 r. w państwie krzyżackim wybuchło powstanie

b. Kazimierz Jagiellończyk włączył Prusy do Polski1454 r.

– decyzja króla wywołała wojnę z Krzyżakami, która trwała 13 lat

– wojska polskie poniosły klęskę w bitwie pod Chojnicami – 1454 r.

– wojska polskie zwyciężyły w bitwie pod Świecinem w 1462 r. 

– polska flota zwyciężyła w bitwie w Zalewie Wiślanym w 1463 r. 

 

4. Wojnę trzynastoletnią zakończył drugi pokój toruński zawarty w 1466 r.

a. Polska otrzymała Pomorze Gdańskie oraz biskupstwo warmińskie

a. odtąd ziemie te nazywano Prusami Królewskimi

b. z pozostałej części państwa zakonnego utworzono Prusy Zakonne

– Prusy Zakonne były lennem Polski 

– każdy kolejny wielki mistrz musiał składać hołd lenny królowi

– stolica Prus Zakonnych została przeniesiona do Królewca

 

5. Synowie Kazimierza Jagiellończyka u władzy

a. Władysław Jagiellończyk zasiadł na tronach:

Czech w 1471 r

Węgier w 1490 r.

b. na tronie polskim w 1492 r. zasiadł Jan Olbracht

c. na Litwie panował Aleksander

d. Aleksander po śmierci Olbrachta w 1501 r. został również królem Polski

d. w ten sposób przywrócono polsko-litewską unię personalną