1. 1. Człowiek istotą społeczną

1. Status społeczny - miejsce, jakie dana osoba zajmuje w zbiorowości społecznej.

a. osoby funkcjonujące w różnych grupach mogą mieć odrębny status w każdej z nich

b. rodzaje statusów 

status przypisany  jest niezależny od osobistych decyzji

– status osiągany – wynika z indywidualnych decyzji

2. Rola społeczna - zespół norm, wartości, nakazów, zakazów oraz cech psychicznych i fizycznych, stanowiących wytworzony przez społeczeństwo wzorzec. 

3. Potrzeby człowieka  odczuwalny brak czegoś potrzebnego danej jednostce do życia

4. Formy życia zbiorowego:

a. zbiorowość społeczna – wyodrębnia się w związku z pojawieniem się więzi społecznej

c.  społeczność (np. zbiorowość lokalna)

c. grupa społeczna zespół ludzi realizujących wspólne cele

f. społeczeństwo – zorganizowana i samowystarczalna zbiorowość, zajmująca wyodrębnione terytorium

5. Cechy grupy społecznej

a. liczy co najmniej trzy osoby

b. posiada własne cele i interesy

b. zachodzą w niej zróżnicowane interakcje

c. istnieje w oparciu o więź społeczną

e. posiada własne wartości i normy

f. poczucie jedności (wspólnoty) jej członków

g. poczucie odrębności jej członków od innych grup

h. posiada struktury wewnętrzne – posiada przywódcę oraz ustaloną hierarchię

6. Klasyfikacje grup społecznych

a. według rodzaju przynależności

– pierwotne – dominują więzi emocjonalne

– wtórne – dominują więzi formalne

b. według liczby członków

– małe – członkowie mogą wchodzić w styczność

– duże – członkowie nie znają się osobiście

c. według kryterium trwałości

– krótkotrwałe

– długotrwałe

d. charakter członkostwa

– inkluzywne  – otwarte

– ekskluzywne – zamknięte

e. według stopnia zorganizowania

 formalne

 nieformalne

7. Podstawy spójności grup społecznych

a. zaufanie

b. wzajemność

c. pomoc