1. 6. Postawy wobec inności

1. Stygmatyzacja – publiczne potępianie i napiętnowanie jakiejś osoby lub grupy osób ze względu na jakąś ich cechę i odrzucanie ich w kontaktach społecznych.

a. przyczyny stygmatyzacji

– wygląd zewnętrzny

– przynależność do niektórych grup społecznych

– zachowania lub czyny osób napiętnowanych

b. skutkiem stygmatyzacji jest pogłębiająca się izolacja i marginalizacja osób napiętnowanych

2. Stereotyp – funkcjonujący w świadomości społecznej uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz danej grupy ludzi.

3. Alienacja – stan osoby, która utraciła więź ze środowiskiem, w którym żyje.

4. Formy przeciwdziałania negatywnym postawom

a. edukacja międzykulturowa

b. kampanie społeczne

c wprowadzenie prawa antydyskryminacyjnego