1. 7. Komunikacja interpersonalna i konflikty społeczne

1. Komunikacja to proces przekazywania informacji

a. uczestnicy procesu komunikacji:

nadawca komunikatu

odbiorca komunikatu

b. rodzaje komunikacji:

werbalna – słowna

niewerbalna – tzw. mowa ciała

2. Źródła trudności w komunikowaniu się

a. przeszkody zewnętrzne

b. stan fizyczny uczestników procesu komunikacji

c. stan psychiczny uczestników procesu komunikacji

d. różnice językowe

e. brak zgodności między komunikatem werbalnym, a mową ciała

3. Autoprezentacja – świadome kreowanie przez daną osobę własnego wizerunku

4. Asertywność – umiejętność wyrażania własnych uczuć, opinii, pragnień w sposób adekwatny, otwarty i pozbawiony lęku, a zarazem respektujący uczucia i postawy innych osób

5. Konflikty społeczne

a. źródła konfliktów społecznych

polityczne

gospodarczo-ekonomiczne

światopoglądowe

społeczne

b. postawy wobec konfliktu:

unikanie

dostosowanie

rywalizacja

kompromis

współpraca

c. metody rozwiązywania konfliktów

negocjacje – rozmowy uczestników konfliktu

mediacje – udział bezstronnego pośrednika

arbitraż – poddanie się rozstrzygnięciu dokonanego przez upoważnione osoby

– rozwiązywanie siłowe