2. 1. Rodzaje społeczeństw

I.  Społeczeństwa tradycyjne

1. Społeczeństwo zbieracko-łowieckie (pierwotne)

a. podstawą egzystencji myślistwo, rybołówstwo i zbieractwo

b. wykorzystywanie prymitywnych narzędzi wykonanych z drewna i kamienia

c. podział pracy wg płci i wieku

d. rodzina podstawową formą organizacji społecznej

e. wędrowny tryb życia

 

2. Społeczeństwo nomadyczne (pasterskie)

a. podstawą egzystencji chów zwierząt

b. koczowniczy tryb życia

c. podział pracy wg płci i wieku

d. podstawą organizacji społecznej rodzina i więzy krwi

 

3. Społeczeństwo rolnicze

a. podstawą egzystencji rolnictwo i hodowla zwierząt

b. osiadły tryb życia

c. postęp techniczny  wykorzystanie naturalnych źródeł energii (siła wiatru i wody)

d. wykształcenie się skomplikowanej struktury społecznej 

e. ograniczona ruchliwość społeczna – funkcjonowanie zamkniętych stanów

 

II. Społeczeństwa nowoczesne

1. Społeczeństwo industrialne

a. społeczeństwo industrialne wykształciło się pod wpływem rewolucji przemysłowej

industrializacja

urbanizacja

c. głębokie przemiany społeczne wynikające z industrializacji i urbanizacji

rozkład struktury stanowej i wzrost znaczenia podziałów klasowych

– zmiany w strukturze społecznej – szybki wzrost liczby robotników

wzrost znaczenia burżuazji finansowej i przemysłowej

d. duża ruchliwość społeczna

– przemieszczanie się ludności ze wsi do miast

– liczne przypadki degradacji lub awansu społecznego

– znaczne i ciągle pogłębiające się nierówności materialne

 

2. Społeczeństwo postindustrialne (postprzemysłowe)

a. wzrost znaczenia sektora usług

b. automatyzacja, robotyzacja i komputeryzacja procesów produkcyjnych

c. wiedza staje się główną wartością ekonomiczną

d. duża ruchliwość społeczna

e. indywidualizm

 

5. Cechy społeczeństw współczesnych

a. społeczeństwo otwarte – główne cechy to: tolerancja, indywidualizm, wolość i odpowiedzialność jednostki

b. społeczeństwo konsumpcyjne – społeczeństwo nastawione na wszechstronną konsumpcję

c. społeczeństwo informacyjne – społeczeństwo, w którym najbardziej cenionym towarem jest informacja pozyskiwana, przetwarzana i rozpowszechniana przy pomocy nowoczesnych technologii

d. społeczeństwo masowe – charakteryzuje się konformizmem, unifikacją i zanikiem postaw indywidualistycznych