2. 2. Kultura

1. Kultura to sposób życia ukształtowany przez wiedzę, prawa, zwyczaje, normy i przekonania charakterystycznego dla danego społeczeństwa lub grupy społecznej.

2. Rodzaje kultury

a. kultura narodowa – elementy kultury specyficzne dla danego narodu

b. kultura wysoka (elitarna) – adresowana do obiorców odpowiednio przygotowanych

c. kultura masowa (popularna) – skierowana do szerokiego grona odbiorców

d. kultura ludowa

– jest spuścizną społeczeństw tradycyjnych

– została ukształtowana przez niższe warstwy społeczne

– charakteryzuje się religijnością, przywiązaniem do tradycji i rytuałów

e. kręgi kulturowe (cywilizacyjne) – obejmują wiele kultur sąsiadujących ze sobą

3. Trwałe składniki kultury są przekazywane z pokolenia na pokolenie w wyniku procesów socjalizacji

4. Formy przekazywania i  przyswajania kultury wg Margaret Mead

a. kultura postfiguratywna – głównym źródłem wzorców jest pokolenie starsze

b. kultura konfiguratywna głównym źródłem wzorców są rówieśnicy

c. kultura prefiguratywna – ważnym źródłem wzorców staje się pokolenie najmłodsze

5. Źródła zmian w kulturze

a. dyfuzja kulturowa – wzajemne oddziaływanie i przenikanie współistniejących kultur

b. kontestacja społeczna – odrzucenie obowiązujących norm i zastępowanie ich nowymi

c. polityka państwa

d. postęp naukowo-techniczny

e. przemiany gospodarcze

6. Wpływ globalizacji na kulturę

a. unifikacja kultury w skali światowej

c. zanik kultur lokalnych