2. 3. Zróżnicowanie kulturowe

1. Cechą charakterystyczną współczesnych społeczeństw jest ich wielokulturowość.

2. Podstawowe różnice między wzorcami kulturowymi dotyczą:

języka i ekspresji

wartości

norm zachowania

estetyki

stylu życia (ubierania się, spędzania czasu itd.)

3. Podział kultur ze względu na rolę jednostki

a. kultury kolektywistyczne

– jednostka jest ściślej związana z grupą społeczną

– interes jednostki jest podporządkowany interesom grupowym

b. kultury indywidualistyczne

– jednostka jest bardziej niezależna od grupy

– dobro jednostki jest postrzegane jako ważniejsze od interesów grupowych

– jednostka samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi ich konsekwencje

4. Wzajemne relacje między kulturami

a. zderzenie kultur – konfrontacja i zwalczanie się kultur

b. separacja – zamykanie się na wpływy innych kultur

c. wymiana międzykulturowa – niewymuszone przejmowanie elementów innej kultury

d. integracja – budowanie wspólnej tożsamości

5. Postawy wobec inności

a. zjawisko szoku kulturowego – efekt zderzenia z radykalnie odmiennym otoczeniem kulturowym

b. postawa etnocentryzmu – ocenianie odmiennych kultur poprze pryzmat własnej

c. harmonijne współistnienie kultur zaburzają stereotypy