2. 5. Społeczeństwo wobec religii

 

1. Religia

a. religia to zespół wierzeń dotyczących świata nadprzyrodzonego, wyróżniających się symbolami, obrzędami i rytuałami

b. wiara – wewnętrzne przekonania i postawy każdego człowieka dotyczące sacrum

b. religijność – postawa człowieka lub grupy społ. wobec dogmatów, nakazów i zwyczajów rel. obowiązujących w danej religii

c. kult – różnorodne zachowania i praktyki religijne

d. organizacje religijne

kościoły

ruchy religijne

sekty

 

2. Religie na świecie

a. na świecie istnieje kilka tysięcy religii

b. Najbardziej rozpowszechnione religie:

chrześcijaństwo

islam

hinduizm

buddyzm

judaizm

 

3. Przejawy kryzysu religijności

a. spadek znaczenia religii w życiu współczesnych społeczeństw

sekularyzacja

laicyzacja

prywatyzacja religii

b. Postawy sceptyczne wobec religii

ateiści – osoby kwestionujące istnienie boga lub innych sił nadprzyrodzonych

agnostycy – osoby uważające, że nie można dowieść ani istnienia, ani nieistnienia boga

 

4. Stosunki wyznaniowe w Polsce

a. w Polsce obowiązuje konstytucyjna zasada wolności religijnej

b. największe wspólnoty religijne w Polsce

– Kościół Rzymskokatolicki

– Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

– Świadkowie Jehowy w Polsce

– Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

– Kościół Grekokatolicki

– Kościół Zielonoświątkowy w RP

– Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP

c. przynależność do wyznania religijnego w Polsce

katolicy (92,8%)

prawosławni (0,7%)

protestanci (0,2%)

grekokatolicy (0,1%)

świadkowie Jehowy (0,2%)

– wyznawcy judaizmu, islamu, hinduizmu i buddyzmu (łącznie 0,2%)

d. stosunki między państwem a Kościołem katolickim reguluje konkordat 28 lipca 1993 roku.

 

5. Obrzędowość

a. obrzędy doroczne – związana z corocznymi świętami

b. obrzędy przejścia – obrzędy, których istotą jest zmiana (odebranie i nadanie) jakiejś właściwości poddanego im człowieka (np. chrzest, sakrament małżeństwa, obrzezanie