3. 3. Nierówności społeczne

 

1. Źródła nierówności społecznych:

a. władza

b. dochody

c. majątek

d. prestiż

e. wykształcenie

f. nierówne traktowanie  – dyskryminacja lub faworyzowanie grup lub jednostek

f. uwarunkowania osobiste:

– talent

– nabyte umiejętności i wiedza

– poziom motywacji

– pracowitość

 

2. Poziom nierówności w społeczeństwie może być mierzony np. wskaźnikiem Giniego

wskaźnik Giniego mierzy stopień koncentracji dochodu w społeczeństwie

a. wartości zbliżone do zera informują, że dochody rozkładają się równomiernie

b. im wyższa jest wartość wskaźnika, tym większe są dysproporcje w dochodach

 

3. Kontrowersje wokół nierówności społecznych

a. Karol Marks i jego zwolennicy dążyli do likwidacji nierówności społecznych 

b. zwolennicy występowania nierówności społecznych uważają, że są czynnikiem motywującym

c. występowanie skrajnych dysproporcji bywa jednak czynnikiem hamującym rozwój

d. negatywnym zjawiskiem jest nierówność szans życiowych

 

4. Działania na rzecz ograniczania nierówności;

a. stosowanie tzw. progresywnego podatku dochodowego

b. wprowadzeni powszechnego dostępu do edukacji

c. zapewnienie bezpłatnego dostępu do służby zdrowia

d. utworzenie systemu świadczeń społecznych

 

5. Nierówności społeczne mogą być źródłem napięć i konfliktów społecznych

a. powszechnie występującym konfliktem jest konflikt między pracodawcami a pracownikami

b. w państwach demokratycznych występuje konflikt o władzę

c. konflikty wynikające z nierówności społecznych zaostrzają pokrywające się z nimi różnice religijne, narodowościowe, rasowe