3. 4. Wykluczenie społeczne

1. Wykluczenie polega na braku możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym

a. przyczyny wykluczenia społecznego

– niepełnosprawność

– ubóstwo

– nałogi

– niska pozycja społeczna

– odrzucenie przez społeczeństwo

– kryminalna przeszłość

b. skutki wykluczenia społecznego

– bezradność

– wyalienowanie

– pogorszenie sytuacji życiowej

– postawy wrogości wobec otoczenia

– pojawianie się problemów psychicznych

2. Walka z wykluczeniem leży w zakresie polityki społecznej państwa

3. Metody walki z wykluczeniem społecznym

a. edukacyjne

– finansowanie edukacji dzieci z rodzin ubogich

– organizowanie różnych form dokształcania

b aktywizujące zawodowo

– organizowanie kursów zawodowych i doskonalących

– tworzenie  miejsc pracy odpowiednich  do potrzeb osób wykluczonych

c. prozdrowotne

– zapewnienie opieki zdrowotnej

– opieka psychologiczna, terapie i programy korekcyjne 

– terapie odwykowe

d. prospołeczne

– organizowanie czasu wolnego

– warsztaty terapii zajęciowej

4. Problem bezrobocia 

a. bezrobocie to stan bezczynności zawodowej osoby w wieku produkcyjnym, niemogącej znaleźć zatrudnienia, mimo gotowości i zdolności do podjęcia pracy oraz starań w jej znalezieniu.

b. Rodzaje bezrobocia według jego źródeł

– bezrobocie frykcyjne – dotyczy osób pozostających bez pracy przez krótki czas na skutek zmiany miejsca pracy lub zawodu

– bezrobocie technologiczne – bezrobocie będące następstwem postępu technicznego, ograniczającego zapotrzebowanie na pracę ludzką

– bezrobocie strukturalne – będące następstwem braku korelacji między zapotrzebowaniem rynku pracy a kwalifikacjami pracowników

 bezrobocie koniunkturalne – bezrobocie związane z cyklem koniunkturalnym gospodarki wolnokonkurencyjnej – nasila się w miarę pogłębiania się recesji i maleje w fazie rozkwitu

 bezrobocie sezonowe – bezrobocie występujące w branżach charakteryzujących się sezonowością produkcji

c. Społeczne skutki bezrobocia

– trudności materialne

– utrata statusu społecznego

– problemy natury psychicznej – obniżenie samooceny i wiary we własne siły

– problemy rodzinne

– w skrajnych przypadkach bezdomność

d. metody zwalczania bezrobocia

– metody aktywne

działania na rzecz tworzenia nowych i zachowania istniejących miejsc pracy

szkolenia dla bezrobotnych

metody pasywne

zasiłki i pomoc socjalna dla bezrobotnych

obniżanie wieku emerytalnego oraz wydłużanie obowiązku szkolnego

dzieleni miejsc lub czasu pracy

5. Zjawisko ubóstwa

a. ubóstwo to zjawisko polegające na braku środków materialnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb

b. rodzaje ubóstwa

– ubóstwo skrajne – poniżej minimum egzystencji

– ubóstwo relatywne – poniżej 50% średniego wynagrodzenia w kraju

– ubóstwo ustawowe – wysokość dochodu upoważniająca do otrzymywania świadczeń socjalnych

6. Ubezpieczenia społeczne w Polsce

a. rodzaje ubezpieczeń w Polsce

emerytalne

rentowe

chorobowe

– od nieszczęśliwych wypadków

b. system ubezpieczeń społecznych w Polsce:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

c. funkcjonowanie ZUS opiera się na zasadzie solidarności pokoleń