3. 5. Problem imigrantów

1. Migracja zmiana miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu:

a. rodzaje migracji ze względu kierunek

  emigracja  wyjazd z miejsca dotychczasowego zamieszkania

  imigracja  przyjazd z zagranicy w celu zamieszkania na stałe lub na pobyt czasowy

b. rodzaje migracji ze względu na przyczyny

 – ekonomiczne i demograficzne

 – polityczne (uchodźcy)

 – społeczne i kulturowe

2. Największe fale migracji w XX i XXI w.

a. migracje po II wojnie światowej związane z przesiedleniami

b. liczna emigracja zarobkowa do krajów wysokorozwiniętych

c. nasilenie migracji ekonomicznych po obaleniu komunizmu

d. migracje wiązane z rozszerzeniem Unii Europejskiej 

e. silny napływ imigrantów z Azji i Afryki do Europy

3. Sytuacja imigrantów

a. legalna  związana ze zgodą na pobyt

prawo do pracy

prawo do ubezpieczeń społecznych

prawo do sprowadzenia rodziny

dostęp do opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

po pewnym czasie - prawo do ubiegania się o obywatelstwo

b. nielegalna 

c. deportacja  wydalenie z kraju pobytu

d. problem integracji imigrantów

4. Imigranci w Polsce

a. Polska należy do państw o najniższym odsetku imigrantów

b. najliczniejsze grupy imigrantów:

z krajów byłego ZSRR

z krajów azjatyckich (Wietnamczycy i Chińczycy)

z krajów afrykańskich przybywają głównie studenci

z Europy Zachodniej i USA przybywają pracownicy wysoko wykfalifikowani