4. 4. Postawy wobec mniejszości

 

1. Komponenty postaw wobec mniejszości

a. emocjonalny  nastawienie wobec obiektu

b. poznawczy  zespół przekonań na temat mniejszości

c. behawioralny zachowania wobec mniejszości

 

2. Na postawy wobec narodu silny wpływ mają stereotypy

a. stereotyp to uproszczone przeświadczenie dotyczące innych grup społecznych

b. stereotypy jawne i ukryte

c. dystans społeczny

 

3. Postawy wobec mniejszości i cudzoziemców

a.  kosmopolityzm – postawa charakteryzująca się osłabieniem poczucia więzi z własnym narodem w wyniku uznawania za swoją ojczyznę całego świata

b.  nacjonalizm – postawa charakteryzująca się uznawaniem własnego narodu jako dobra najwyższego

c.  ksenofobia – postawa charakteryzująca się niechęcią lub wrogością do przedstawicieli innych narodów, wynikającą z poczucia zagrożenia

d.  szowinizm – bezkrytyczny stosunek do własnego narodu połączony z brakiem szacunku i pogardą do innych narodów

e.  rasizm – przekonanie o nierównej wartości biologicznej i intelektualnej przedstawicieli różnych ras

f.  antysemityzm – odmiana rasizmu polegająca na wrogości wobec Żydów