4. 5. Polacy za granicą

1. Polska diaspora

a. diaspora - przedstawiciele danego narodu, żyjący w rozproszeniu poza ojczyzną

b. Polonia - osoby urodzone poza Polską, poczuwające się do polskiego pochodzenia i związków z polskością

b. łącznie liczebność Polonii szacuje się na 18-20 milionów osób

c.  Polacy za granicą 

– Polacy, którzy znaleźli się poza granicami na skutek zmiany granic

– osoby deportowane i zesłane

– nowi emigranci

 

2. Przyczyny zamieszkiwania przez Polaków poza granicami Polski

a.  zmiany granic

b. migracje

deportacje i zesłania

emigracja polityczna

emigracja ekonomiczna

 

3. Liczebność i rozmieszczenie polskiej diaspory

a.  USA – ok. 10 mln

b. Niemcy – 2 ok. 2 mln

c. Brazylia – ok. 1,5 mln

d. Kanada –ok. 1 mln

d. Wielka Brytania – ok. 1 mln

e. Francja – ok. 1 mln

f. Rosja - ok. 300 tys.

g. Australia mln ok. 170 tys.

 

4. Karta Polaka

a. przysługuje osobom pochodzenia polskiego mieszkającym na terenie byłego ZSRR

b. wydawana jest na podstawie ustawy o Karcie Polaka z 2007 r.

c. uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka

– umożliwia refundację kosztów u zyskania wizy

– umożliwia dostęp do szkół

– ułatwia uzyskanie stypendium

– ułatwia otrzymanie pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej

– przyznanie środków na pokrycie kosztów związanych z adaptacją

d. warunki uzyskania Karty Polaka:

– posiadanie polskiego pochodzenia

– odczuwanie związków z polskością – np. podstawowa znajomość języka polskiego

 

5. Repatriacja – zorganizowana przez władze akcja przesiedlenia do kraju obywateli, którzy wskutek zmian granic lub działań wojennych znaleźli się na terytorium innych państw

a. w Polsce kwestie repatriacji reguluje ustawa z 2000 r.

b. szczególna forma nabycia obywatelstwa w momencie przekroczenia granicy Polski

c. repatrianci mogą przybyć do Polski na podstawie zaproszenia:

– krewnych

– Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji

– samorządu gminnego

d. pomoc dla repatriantów

– ośrodki adaptacyjne

– pomoc finansowa (np. na wynajem lub kupno mieszkania)

– wsparcie dla pracodawców zatrudniających repatriantów